Skip to main content
Til toppen

Sun Net Salgs- og Leveringsbetingelser

 

Ved inngåelse av avtale om handel med Sun Net Norge AS, heretter referert til som Sun Net, aksepterer kunden følgende betingelser, med mindre annet er skriftlig avtalt.
 

Frakt: Fraktkostnader vil bli beregnet manuelt for hver bestilling.
 

Miljøgebyr og Merverdiavgift: Miljøgebyr vil bli beregnet i samsvar med gjeldende satser.
 

Levering: Sun Net fraskriver seg ethvert ansvar for forsinkelser i leveransen som skyldes force majeure. Forsinkelser av denne karakter gir ikke kjøperen rett til å trekke tilbake bestillinger, kansellere leveranseavtaler eller fremme krav om erstatning av noe slag.
 

Salgspant: Sun Net har salgspant i alle leverte varer inntil kjøpesummen, inkludert omkostninger, er betalt i sin helhet, i henhold til panteloven §§ 3-14 til 3-22.
 

Retur av Varer: Varer levert i henhold til avtale aksepteres kun for retur etter skriftlig avtale med selger/ordremottaker.

 • Lagerførte varer kan returneres mot et returgebyr på 10 % for å dekke omkostninger.
 • Varer som normalt ikke lagerføres av Sun Net, vil vanligvis ikke bli akseptert for retur. Ved godkjent retur vil det påløpe et returgebyr på 30 % av den netto verdien på bestillingen.
 • Returnerte varer må være i ubrukt og uskadet original emballasje for å kvalifisere for retur. Kunde er ansvarlig for returfrakt. Ordre-/fakturanummer må oppgis, og et returskjema må være utfylt.
 • Varer kan returneres innen 3 måneder fra fakturadato.
   

Garanti: Garantitiden tilsvarer leverandørens garantibetingelser, som kan variere fra 5 til 30 år. Eventuelle feil eller klager må meldes skriftlig til Sun Net så snart som praktisk mulig etter at feilen er eller burde ha blitt oppdaget.

 • Under forutsetning av at følgende betingelser er oppfylt, vil Sun Net enten reparere installerte produkter eller erstatte dem med nye produkter:
  • Produktene må brukes/installeres i samsvar med deres tiltenkte formål og spesifikasjoner.
  • Produktene må operere innenfor de angitte operative rammene, inkludert miljøforhold.
  • Strømforsyningen må være innenfor de angitte parameterne for spenning, strøm og frekvens.
  • Produktene må brukes på en profesjonell og lovlig måte, i samsvar med produktspesifikasjoner, service- og brukermanualer.
    

Garantien dekker ikke:

 • Følgekostnader eller skader, inkludert driftstap.
 • Feil forårsaket av ekstreme forhold utenfor Sun Net sin kontroll, som lynnedslag, vannskader, brann eller utilstrekkelig ventilasjon.
 • Produkter som er endret eller reparert av uautoriserte personer.
 • Komponenter som svikter som følge av normal slitasje/bruk.

Utskiftningskostnader må godkjennes av Sun Net før arbeidet påbegynnes eller kostnader påløpes. Sun Net forbeholder seg retten til å utføre garantiarbeidet selv. Selger er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskader påført kjøperen eller tredjepart.

Reklamasjoner ved transportskade eller feillevering må rapporteres umiddelbart ved mottak av varene. Kunden må notere eventuelle skader eller mangler ved varemottak og dokumentere dette, om mulig med bilder. Retten til å reklamere for mangler går tapt dersom kunden ikke gir Sun Net skriftlig melding innen 5 dager etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Sun Net sitt ansvar for mangler er under alle omstendigheter begrenset til ett år etter levering.
 

Tvister: Eventuelle tvister knyttet til leveransen skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører til en løsning, skal norsk lov være gjeldende. Vernetinget er Kristiansand Tingrett.
 

Betalingsbetingelser: Ordinære betalingsbetingelser er 30 dager regnet fra fakturadato. For for sen betaling påløper morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, for tiden 12 %. Varen anses som Sun Nets eiendom inntil betaling er mottatt. Sun Net har rett til å hente varene tilbake dersom kjøperen misligholder betalingsplikten, inkludert eventuelle omkostninger. Sun Net forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling eller bankgaranti.

 

Min side