Skip to main content
Til toppen

Sun Net salgs- og leveringsbetingelser


Når det inngås avtale om å handle med Sun Net Norge AS, heretter kalt Sun Net, aksepterer kunden nedenstående betingelser, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.


Frakt

Frakt blir beregnet manuelt ved enhver bestilling.


Miljøgebyr og merverdiavgift

Miljøgebyr beregnes etter til enhver tid gjeldende satser.


Levering

Sun Net har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure. Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøperen rett til å trekke sine bestillinger tilbake, oppheve leveringsavtaler og kontrakter eller stille erstatningskrav av noen art.

I alle andre tilfeller er Sun Nets erstatningsansvar som følge av forsinkelse begrenset til 10 % av kjøpesum eks. mva.


Salgspant

Sun Net har salgspant i enhver levert vare inntil kjøpesummen med tillegg av omkostninger er betalt i sin helhet, jf. panteloven §§ 3-14 til 3-22.


Retur av varer 

Varer levert i henhold til avtale tas kun i retur etter skriftlig avtale med selger/ordremottaker.

Ved retur av lagerførte varer, belastes returgebyr 10%, som dekker omkostninger.

Varer som vanligvis ikke lagerføres av Sun Net, tas normalt ikke i retur. Ved akseptert retur, belastes ett returgebyr på 30 % av bestillingens nettoverdi.

Returnerte varer må være fullverdig salgsvare i ubrutt og uskadet original emballasje. Returfrakt dekkes av kunde. Ordre-/fakturanummer må oppgis og returskjema må være fylt ut.

Tidsfrist for retur er 3 måneder fra fakturadato.


Garanti 

Garantitiden en den samme som Sun Nets leverandører. Garanti tiden går er alt fra 5 år til 25 år. Eventuelle feil eller klager må rettes skriftlig til Sun Net så fort som praktisk mulig etter at feilen er, eller burde ha vært oppdaget.

Forutsatt at betingelsene nedenfor er oppfylt, vil Sun Net enten reparere installerte produkter, eller erstatte med nye produkter.

Denne garantien er gyldig fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt brukt/installert med disse forutsetningene;

• Utelukkende i samsvar med produktets tiltenkte formål og anvendelsesspesifikasjoner
• Innenfor den angitte operative rammen, f.eks. miljø
• Med strømforsyning innenfor det angitte området, dvs. spenning, strøm og frekvens
• På en profesjonell og lovlig måte og i samsvar med produktdatablad, service- og brukermanualer


 

Garantien dekker ikke:


• Noen form for følgekostnader/-skader, som f.eks. med driftstap
• Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrenging, brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor Sun Net sin kontroll
• Produkter som har blitt endret eller reparert av uautorisert personell
• Komponenter som slutter å fungere som følge av normal slitasje/bruk.

Utskiftningskostnaden skal være akseptert av Sun Net. Det må ikke igangsettes arbeid, eller påføres kostnader, uten avtale med Sun Net. Sun Net har rett til selv å utføre garantiarbeidet.

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kjøperen eller tredjepart.

Reklamasjon med bakgrunn i transportskade eller feil levering, må skje umiddelbart etter at varen er mottatt. Hvis det forekommer skade eller manko ved varemottak, må kunden anmerke dette overfor transportøren. Dokumenter med bilde, om mulig. Retten til å gjøre mangel gjeldende tapes dersom kunden ikke innen 5 dager etter mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, gir Sun Net skriftlig melding. Sun Net ansvar for mangler er under enhver omstendighet begrenset til ett år etter levering.


Tvister

Tvister i tilknytning til leveransen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal Norsk lov være gjeldene. Verneting er Kristiansand Tingrett.


Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er 10 dager (regnet fra fakturadato). Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling, p.t. 12%.

Varen er å betrakte som Sun Nets eiendom inntil betaling er funnet sted. Sun Net har rett til å ta varene tilbake dersom kjøperen misligholder sin betalingsplikt, inklusive eventuelle omkostninger.

Sun Net forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling eller bankgaranti.

Gebyr for papirfaktura tilkommer alle ordre kr 49,-. Dette kan unngås ved opprettelse av PDF-faktura eller Autoinvoice-avtale.

Min side